Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper

Tilskuddordningen for pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens er en del av pårørendesatsningen i Demensplan 2020. Kommuner og spesialisthelsetjenesten kan søke om tilskudd. Det kan inngås avtale med andre om gjennomføringen av tilbudene. Det oppfordres spesielt til å samarbeide med frivillige organisasjoner.

Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens – Demensplan 2020

Vedlagte kriterier og søknadsskjemaer for 2018 er nå tilgjengelig på hjemmesidene til Aldring og helse. Se også her. Søknader behandles fortløpende, og så langt midlene strekker til.

Siste søknadsfrist er satt til 1. september 2018.

 

Som i fjor er det kommuner og spesialisthelsetjeneste som kan søke om tilskudd, og det kan inngås avtale med andre om gjennomføringen av tilbudene. Det oppfordres spesielt til å samarbeide med frivillige organisasjoner. Hovedmålgruppen for både pårørendeskoler og samtalegrupper er pårørende, men i enkelte tilfeller personer med demens sammen med pårørende. Det utbetales et fast beløp for de ulike tilbudene. Tilskuddsmottaker skal ikke sende regnskap til Aldring og helse, men forplikter seg til å benytte tilskuddsbeløpet til det formålet det er søkt midler til og må kunne dokumentere dette regnskapsmessig i egen organisasjon. Satsene for 2018 er 35 000 kr for Pårørendeskole i en kommune, 45 000 kr for Interkommunal pårørendeskole og 8 000 kr for Samtalegruppe.

 

Les mer om pårørendeskoler og samtalegrupper på Aldring og helses nettsider, der dere blant annet kan delta på e-læringskurset Etablering og drift av pårørendeskoler

 

Søkere oppfordres til å sette seg inn i kriteriene for 2018 før søknad innleveres.

Ta kontakt på pskole@aldringoghelse.no eller telefon hvis det er noe dere lurer på.

 Kontaktpersoner:

 

For søknadsprosess:

Arnhild Dahle           og        Hanne Høglund Larsen                              

Tlf. 33 34 18 19/928 25 003                    928 25 003

 

For faglig veiledning:

Kirsti  Hotvedt           og        Inger Molvik

468 25 065                                                 977 01 058

 

For informasjonsmateriell:

Anne Bugge  

33 34 19 55/971 94 166