Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


05.12.2017

Distribusjon av jodtabletter til landets kommuner

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle landets kommuner har jodtabletter tilgjengelig for sine innbyggere i gruppene barn og unge under 18 år, gravide og ammende kvinner. Ved utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltakene som Kriseutvalget anbefaler. Tablettene skal helst tas innen 4 timer etter eksponering.


13.06.2017

Kurs i akuttmedisin

Leger og helsepersonell i legevakt skal ha gjennomført to kurs innen 1.5.2020; kurs i akuttmedisin og kurs i volds- og overgrepshåndtering.

Fylkesmannen i Oppland har kartlagt kompetanse og behov for ovennevnte kurs i fylket. Kartleggingen presenteres på et møte for kommuneoverleger og andre ledere i kommunens helse- og omsorgstjenester onsdag 14.6.2017, sier seniorrådgiver Tony Heyerdahl.


01.03.2017

Det er øverste leders ansvar å sikre trygge tjenester av god kvalitet

Fylkesmannen anbefaler ledere å bruke veilederen for den nye forskriften om ledelse og kvalitetsfordbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften slår tydeligere fast at det er øverste leder som er ansvarlig for at virksomheten styres og forbedres systematisk. 


15.02.2017

Mangelfull oppfølging ved Sykehuset Innlandet - pasient døde

En pasient ved Sykehuset Innlandet HF fikk i 2007 tilfeldig oppdaget en utposning på hovedpulsåren. Dette ble ikke fulgt opp og pasienten døde i 2016


13.01.2017

Masterprogram i helseledelse for primærhelsetjenesten

Masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.


25.10.2016

Nasjonal kampanje for å øke kunnskapen om hjerneslag

Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet en nasjonal informasjonskampanje. Overordnet mål for kampanjen er at flere får behandling i tide og overlever med god livskvalitet.


07.09.2016

Klageretten - hva kan du klage på og hvordan kan du klage?

Som pasient eller bruker har du rett til å klage dersom du mener at du ikke mottar de helse- og/eller omsorgstjenestene du har krav på. Det samme gjelder om du ikke får oppfylt de rettighetene du har i forbindelse med at du mottar tjenestene. Din nærmeste pårørende som mener ikke å ha fått oppfylt sine rettigheter, har også klagerett. Fylkesmannen er klageinstans.


02.09.2016

Helseministeren åpnet nytt helsehus i Øyer

Øyer helsehus har 66 rom med egne bad. Storkjøkken, vaskeri og dagsenter med 25-30 plasser og legekontor er også en del av huset. 85 % av energibehovet kommer fra solcellepaneler og jordvarme. Fylkesmannen gratulerer Øyer kommune med nytt helsehus!


08.06.2016

Sommervikarer, helsetjenester og sosiale medier

Nå står sommerferien for døren, og det ansettes sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten. Fylkesmannen minner derfor om arbeidsgivers ansvar for å sikre at ansatte kjenner til regelverk og retningslinjer om personvern og taushetsplikt, inklusiv bruk av sosiale medier.


28.04.2016

Verdens håndhygienedag

Verdens helseorganisasjon har etablert 5. mai som Verdens håndhygienedag. Denne dagen oppfordres helsepersonell til å markere at håndhygiene er vårt viktigste smitteforebyggende tiltak.


Flere nyheter