Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


18.10.2018

Ny veileder - arbeid med vold i nære relasjoner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har på oppdrag fra helse- og omsorgsdirektoratet utviklet en digital veileder, som et ledd i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Veilederen har som mål å øke kunnskapene og dermed styrke handlingskompetansen og handlingsberedskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Den kan også være nyttig for barneverntjensten, politi og andre i offentlig sektor


09.10.2018

Lunsjseminar om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med IMDi Indre Øst, Innlandet politidistrikt, RVTS Øst og Oppland fylkeskommune arrangerer 9. november lunsjseminar om tema: Hvordan kan vi fange opp og bistå unge i Norge som blir utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold?


09.10.2018

Arbeidsgivers ansvar når helsepersonell inngår nære relasjoner med pasienter

Fylkesmennene og Statens helsetilsyn fører tilsyn med helse- omsorgstjenestene. Hvert år behandles tilsynssaker også i Oppland der helsepersonell ikke har skilt mellom sin rolle som helsepersonell og seg selv som privatperson. De kan ha inngått seksuelle- eller andre nære relasjoner med pasienter eller tidligere pasienter. Selv om dette gjelder enkeltpersoner, har arbeidsgiverne også et ansvar for å forhindre at rollesammenblanding skjer.


04.10.2018

Fagsamling for friskliv, læring og mestring

Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark arrangerer 12. november fagsamling for alle som jobber med friskliv, læring og mestring i kommuner i Oppland og Hedmark. 


04.10.2018

Folkehelseseminar - Tverrsektorielle samarbeidsstrukturer i kommunen

Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, KS, Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune, arrangerer "Folkehelseseminar - Tverrsektorielle samarbeidsstrukturer i kommunen" 8. november på Hamar.


26.09.2018

Forsvarlig helsehjelp der pasienten nekter bruk av tolk

Fylkesmannen har den senere tid behandlet flere tilsynssaker der pasienten ikke har ønsket å bruke tolk. Risikoen er stor for at helsepersonell kan komme i en situasjon der det ytes uforsvarlig helsehjelp når det oppstår språkbarrierer. Det er derfor avgjørende at helsepersonell på selvstendig grunnlag avgjør om tolk skal brukes eller ikke. Fylkesmannen legger til grunn at en pasients medbestemmelsesrett ikke rangerer høyere enn helsepersonellets plikt til å yte forsvarlig helsehjelp.


26.09.2018

Nye råd om lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har utarbeidet nye råd om hvordan pasienter i livets sluttfase og deres pårørende kan ivaretas.


25.09.2018

Konferanse tilskuddsordning lindrende behandling

Konferanse for tilskuddsmottakere 2018, prosjekter i lindrende behandling. Målgruppen er de som har mottatt midler fra Fylkesmannen og de som er aktuelle søkere.

Denne konferansen presenterer aktuelle prosjekter samt forskning innen dette fagfeltet.


20.09.2018

Upresis informasjon på kommunale nettsider

Etter henvendelser fra publikum om informasjon om helse- og omsorgstjenester på kommuners nettsider, har Fylkesmannen vurdert dette. De kommunene som hadde upresis informasjon om tjenestene, har fått tilbakemelding og rettet opp informasjonen.


20.09.2018

Endringer i antibiotika bruk i Oppland

Rapportering fra RASK-intervensjonen viser at forbruket av antibiotika i insitusjoner i Oppland har hatt en totalreduksjon på ca. 18 prosent i løpet av det siste året.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel