Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Hvis du trenger fri rettshjelp, kan du kontakte Fylkesmannen eller en advokat.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2019 er 1040 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vis mer


19.01.2018

Betydelig nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Fylkesmannen betalte i 2017 ut nærmere fire millioner kroner til advokter og tolker under ordningen fri rettshjelp. Dette er nærmere 1,8 millioner mindre enn i 2016.


22.01.2015

Nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Fylkesmannen i Oppland har i 2014 betalt ut nærmere 5,5 millioner kr til fri rettshjelp. Til sammenligning ble det i 2013 betalt ut 5,9 millioner, altså en nedgang på cirka 400,000 kr.


28.01.2013

I løpet av 2012 har Fylkesmannen i Oppland betalt ut nærmere 5,7 millioner kr til fri rettshjelp

Til sammenligning ble det i 2011 betalt ut 6,5 millioner, altså en nedgang på cirka 800,000 kr. Til dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd ble det betalt ut nærmere 500 000 kr, som er omtrent likt med 2011.


10.10.2012

Fylkesmannen betalte i 2011 ut nærmere 6,5 millioner kroner til fri rettshjelp

Dette er ca 1,3 millioner mindre enn i 2010. Det er også betalt ut nærmere 500 000 kroner til dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd. Dette er en nedgang på ca 600 000 kroner fra 2010.