Små endringer i prestasjoner på 5. trinn

Rundt 2000 elever 5. trinns elever i Oppland gjennomførte nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning i høst. Resultatene er nokså stabile, men det er flere positive utviklingstrekk.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i engelsk, lesing og regning. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn, og der mestringsnivå 1 er svakest.  Resultatene for Oppland viser blant annet at andelen på mestringsnivå 1 i engelsk gått ned de siste tre årene, mens andelen elever på mestringsnivå 3 har hatt gått opp. Her er det liten forskjell på gutter og jenter.

I lesing har det vært en positiv utvikling med en lavere andel elever på mestringsnivå 1 de siste fire årene. Det er små endringer fra i fjor til i år. Andelen gutter på mestringsnivå 1 er betydelig høyere enn andelen jenter.

I regning har andelen elever på mestringsnivå 1 variert noe de siste fem årene, og andelen har økt sammenliknet med fjoråret. Andelen jenter på mestringsnivå 1 er noe større enn andelen gutter.

Fra og med 2014 kan vi sammenlikne resultatene for regning og engelsk over tid. Og det samme for lesing fra og med 2016. Det er nå lettere å se effekten av lokale lærings- og utviklingstiltak, og mulig å se eventuelle trender.

Det er stor forskjell i elevtallet på den enkelte skole og i kommunene. I analysen av resultater er det derfor viktig å ta hensyn til elevgrunnlaget. Én elevs resultater påvirker gjennomsnittet langt mer på en liten skole enn på en stor skole, og i en liten kommune mer enn i en stor.

Du kan se resultater for kommuner og skoler i Skoleporten.

Kontaktpersoner