Samarbeid til barnas beste

Hvordan ta vare på og verne enkeltmennesker, og samtidig dele nok informasjon til å kunne arbeide på tvers av fagfelt til det beste for barn og unge? I høst har Fylkesmannen arrangert fagdager om taushetsplikt i hele fylket.

Taushetsplikt er et tema mange saksbehandlere i kommunene opplever som utfordrende. Barn og unge-gruppa hos Fylkesmannen i Oppland, som består av rådgivere fra Oppvekst- og utdanningsavdeling og Helse- og sosialavdelingen, har som ett av sine oppdrag å bidra til bedre samordning av tjenester rettet mot barn og unge. Regionale fagdager om taushetsplikt er et tiltak som skal bidra til dette. 

Tirsdag 10. oktober arrangeres den fjerde og siste fagdagen i denne omgang. Over hundre fagpersoner fra blant annet barnevern, skole, helsestasjoner, PPT, flyktningetjeneste og NAV i Øyer, Gausdal og Lillehammer deltar.

Fagdagen ledes av jurist og dosent Olav Molven fra VID vitenskapelige høgskole. Han er forfatter av en rekke lærebøker, rapporter og artikler innen fagfeltene helse-, velferds- og forvaltningsrett, herunder arbeidet med spenningsfeltet «Law in Books and Law in Practice».

Kontaktpersoner