Ingen skolemiljøklager fra Nord-Gudbrandsdalen

I løpet av siste halvår i fjor fikk Fylkesmannen i Oppland inn 32 klagesaker som gjelder skolemiljø. Klagene fordeler seg på 11 kommuner og fire privatskoler.

1. august 2017 trådte det nye regelverket om elevers rett til et godt psykososialt skolemiljø i kraft. I det nye regelverket ligger det blant annet at elever og foreldre kan henvende seg direkte til Fylkesmannen dersom de opplever at rektor og skolen ikke gjør nok.

Fra 1. august 2017 - 31. desember 2017 ble det meldt inn 32 klagesaker som gjelder skolemiljø til Fylkesmannen i Oppland. En sammenstilling som Fylkesmannen har utarbeidet viser fordelingen av klagesakene på kommuner og skoleslag.

- Dette er en oversikt over antall klagesaker. Det er ikke en rangering av kommuner, der vi uten videre kan si at kommunene med flest klager er de med dårligst skolemiljø generelt sett, sier utdanningsdirektør Ingrid Bøe hos Fylkesmannen i Oppland.

- Det kan være ulike forklaringer på at det fra enkelte kommuner har kommet flere klagesaker, mens det fra andre kommuner ikke har kommet noen. Hvor godt den nye ordningen er kjent kan være en del av forklaringen.

- Vårt fokus er å behandle sakene vi har fått på en best mulig måte, samtidig som vi er opptatt av å heve kompetansen ute i kommunene og skolene på dette området, slik at de blir enda bedre i stand til både å forebygge og håndtere slike saker, sier Bøe.

KOMMUNE

ANTALL
KLAGESAKER

KLAGEN KOMMER FRA
(SKOLESLAG)

Lillehammer

5

Fire barneskoler

Én ungdomsskole

Øyer

1

1 barneskole

Privatskoler

4

Fire barneskoler

Gjøvik

4

Fire barneskoler

Én ungdomsskole.

Oppland fylkeskommune

4

Fire videregående skoler

Vestre Toten

3

Tre barneskoler

Gausdal

2

To barneskoler

Ringebu

1

Én barneskole

Etnedal

2

Én barneskole

Én ungdomsskole

Søndre Land

1

Én barneskole

Gran

3

Tre barneskoler

Nord-Fron

1

Én ungdomsskole

TOTALT

32

 

Kontaktpersoner