Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Bilde av gutt med pc i undervisning


20.08.2018

Hvem kontrollerer kontrolløren?

Fylkesmannen i Oppland skal på tilsyn i Gran kommune om spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet blir med som observatør - for å gjøre Fylkesmannen enda bedre.


20.08.2018

Det spesialpedagogiske systemet modent for omlegging

Fylkesmannen i Oppland er opptatt av barn og unge, og har i et høringssvar påpekt at dagens spesialpedagogiske system er modent for omlegging. Dette støtter flere av vurderingene en ekspertgruppe har gjort i rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge».


15.08.2018

Nytt til skole- og barnehagestart 2018

Lærernorm i skolen og pedagog- og bemanningsnorm i barnehagen er noe av det som er nytt til skole- og barnehagestart høsten 2018.


09.08.2018

Fysak-konferansen 20. september og Fysakbasen

Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland inviterer 20. september 2018 til FYSAK – konferansen - en fagkonferanse om fysisk aktivitet i skolen, på Hov i Land.


07.08.2018

Benjaminprisen 2018

Kunnskapsministeren skal dele ut Benjaminprisen 2018 til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger.


07.08.2018

Kan din skole vinne Dronning Sonjas skolepris?

Hennes majestet Dronning Sonjas skolepris deles ut hvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.


26.07.2018

Klager på skolemiljø – korrigerte tall

I snart ett år har det vært mulig å melde skolemiljøsaker direkte til Fylkesmannen i Oppland. Til nå har Fylkesmannen fått 64 slike saker til behandling.


09.07.2018

67 klager på skolemiljø

I snart ett år har det vært mulig å melde skolemiljøsaker direkte til Fylkesmannen i Oppland. Til nå har Fylkesmannen fått 67 slike saker til behandling.


04.07.2018

Søk om tilskudd til svømmeopplæring

Kommuner kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Fristen er 1. sptember 2018.


21.06.2018

Vågå må ta barnehage-grep

Fylkesmannen har hatt tilsyn med Vågå kommune og meiner kommunen må følgje opp barnehagane sine betre.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.