Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Bilde av gutt med pc i undervisning

Gutt med pc


19.09.2018

Vel gjennomført skoleeiersamling

11. september arrangerte Fylkesmannen i Oppland samling for alle skoleeiere i Oppland om Opplæringsloven Kap. 9a – skolemiljø.


17.09.2018

Fagdager i norsk, matematikk og engelsk - her er presentasjonene

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark arrangerte i september fagdager i norsk, matematikk og engelsk for lærere i ungdomsskolene og VO-sentrene.


12.09.2018

- Elever og foreldre føler at de blir hørt

I fjor kom et nytt og strengere regelverk mot mobbing, og en ny klageordning hos fylkesmennene. I dag var fylkesmenn og andre sentrale aktører samlet hos kunnskapsministeren til et erfaringsmøte om den nye ordningen.


07.09.2018

Oppfyller din barnehage bemanningsnormene?

Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og skjerpet pedagognorm fra 1. august 2018. For å hjelpe barnehager og barnehageeiere med å beregne hvordan de ligger an for å oppfylle normene har Utdanningsdirektoratet utviklet en barnehagekalkulator.


27.08.2018

Skoleeiersamling om skolemiljø

11. september arrangerer Fylkesmannen samling for alle skoleeiere i Oppland om Opplæringsloven Kap. 9a – skolemiljø på Scandic Lillehammer hotell.


20.08.2018

Hvem kontrollerer kontrolløren?

Fylkesmannen i Oppland skal på tilsyn i Gran kommune om spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet blir med som observatør - for å gjøre Fylkesmannen enda bedre.


20.08.2018

Det spesialpedagogiske systemet modent for omlegging

Fylkesmannen i Oppland er opptatt av barn og unge, og har i et høringssvar påpekt at dagens spesialpedagogiske system er modent for omlegging. Dette støtter flere av vurderingene en ekspertgruppe har gjort i rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge».


15.08.2018

Nytt til skole- og barnehagestart 2018

Lærernorm i skolen og pedagog- og bemanningsnorm i barnehagen er noe av det som er nytt til skole- og barnehagestart høsten 2018.


09.08.2018

Fysak-konferansen 20. september og Fysakbasen

Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland inviterer 20. september 2018 til FYSAK – konferansen - en fagkonferanse om fysisk aktivitet i skolen, på Hov i Land.


07.08.2018

Benjaminprisen 2018

Kunnskapsministeren skal dele ut Benjaminprisen 2018 til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.