Lovbrudd i 6 av 10 tilsynssaker i barnevernet

I tilsynsmeldingen for 2017 omtales også tilsynssaker. Disse handler ofte om hendelser som ligger tilbake i tid og starter som oftest på grunn av klager fra foreldre. I mer enn halvparten av tilsynssakene vi behandlet i fjor (57 prosent) påpekte vi lovbrudd.

De fleste tilsynssakene gjelder kommunalt barnevern. Tilsynsmeldingen fra Helsetilsynet viser hvor mange tilsynssaker fylkesmennene gjennomførte med barnevernet i årene 2015, 2016 og 2017. Fylkesmannen i Oppland avsluttet henholdsvis 36, 25 og 30 saker disse årene.

I 2017 påpekte vi altså lovbrudd i 57 prosent av sakene, som er omkring gjennomsnittet i Norge på 47 prosent. Den vanligste årsaken til påpekt lovbrudd er brudd på barnevernlovens krav til forsvarlighet.

 - Tilsynsmeldingen viser at fylkesmannsembetene ofte påpeker lovbrudd når det startes tilsynssak, men også at andelen lovbrudd varierer betydelig mellom embetene, sier fylkeslege i Oppland, Erlend T. Aasheim.

Fylkesmennene i Norge påpeker lovbrudd er 47 prosent av sakene. I de ulike embetene varierer imidlertid andelen lovbrudd fra 13 prosent til 74 prosent.

- Mulige forklaringer til denne variasjonen kan være at sakene som embetene behandler er ulike, eller at embetene innretter saksbehandlingen ulikt. Jeg mener variasjonen er såpass stor at man bør vurdere å gå nærmere inn i dette, sier Aasheim.

Tilsynsmeldingen

Utgis årlig av Statens helsetilsyn.

Inneholder erfaringer, tall og fakta fra fylkesmennenes tilsyn.

Gjelder områdene barnevern, helse- og omsorg og sosiale tjenester.

På barnevernsområdet er fylkesmannens tilsynsoppgaver blant annet knyttet til hendelsesbaserte tilsynssaker, tilsyn i institusjon, klagesaker og planlagte tilsyn.

På helse- og omsorgsområdet omfatter fylkesmannens oppgaver blant annet kontroll med tvang.

Hele tilsynsmeldingen kan du lese her.