Vil ha avklart ansettelseskrav til barnevernsleder

Fylkesmannen i Oppland har bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å avklare hvilke krav som stilles for at det foreligger et reelt arbeidstaker- og arbeidsgiverforhold mellom barnevernleder og kommunen.

Flere fylkesmannsembeter har gitt uttrykk for at grensene for kommunenes bruk av private barnevernaktører er uklare innenfor dagens regelverk, og at de er usikre på hvordan de skal rådgi kommunene i disse sakene. Bufdir skrev i brev av 22.9.2017 om bruk av private aktører i barnevernet. Brevet presiserer at det ikke er anledning til å leie inn en barnevernleder fra et privat selskap til å lede den kommunale barneverntjenesten. Dette er klart i strid med barnevernloven.

Brevet fra Bufdir 22.9.2017 avklarte imidlertid ikke konkret hva som kreves for at det foreligger et reelt arbeidsforhold og ikke innleie fra private aktører.

-Vi oppfatter at dette er en viktig problemstilling hvor det er behov for klarere føringer for hvordan lovverket skal etterleves i praksis. Vi ber derfor Bufdir om en tolkning av arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet for barnevernleder og kommunen, knyttet til barnevernloven, sier fylkeslege Erlend T. Aasheim.