Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis mer


12.11.2018

Program for erfaringskonferanse for barneverntjenestene

Program for erfaringskonferanse for barneverntjenestene 13.11.2018.


24.06.2018

Fylkesmannen åpnet konferansen "Å snakke med barn om vanskelige ting"

Fylkesmannen åpnet konferansen med å løfte frem tre perspektiver lytt, lær og jobb. konferansen var en tverrfaglig opplæringsdag, hvor barnesamtalen sto i fokus. Det var 87 påmeldte fra forskjellige kommunale tjenester, som for eksempel barnevern, skole og barnehage i Oppland fylke.


29.11.2017

Innlegg: Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Plikten til å melde fra til barnevernet setter taushetsplikten til side! Det skriver Inger Svarstad Nørstebø hos Fylkesmannen etter at dette tema har blitt en offentlig debatt. Les innlegget hennes her.


24.11.2017

Grensen mellom lovlig og ulovlig bruk av private aktører på barnevernsfeltet

Barne- og likestillingsdepartementet har kommet med en omfattende redegjørelse om bruk av private aktører i det kommunale barnevernet, med særlig vekt på saksbehandlingen.


01.11.2017

Ansettelseskrav for barnevernledere og saksbehandlere i barneverntjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har kommet med tolkningsuttalelse om krav til ansettelsesforhold for barnevernledere og saksbehandlere i barneverntjenesten.


04.10.2017

Vil ha avklart ansettelseskrav til barnevernsleder

Fylkesmannen i Oppland har bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å avklare hvilke krav som stilles for at det foreligger et reelt arbeidstaker- og arbeidsgiverforhold mellom barnevernleder og kommunen.


13.06.2017

Stadfestet rapport etter tilsyn med Land barneverntjeneste

Fylkesmannen har stadfestet rapport etter tilsyn med Land barneverntjeneste.


12.06.2017

Nytt rundskriv om barneverntjenestene - nyttig for mange

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet et nytt rundskriv om saksbehandlingen i barnevernstjenesten. Rundskrivet tar for seg de ulike fasene i en barnevernssak, og gir en oversikt over regelverket og sentrale problemstillinger saksbehandlere/kontaktpersoner møter i sin arbeidshverdag.


19.05.2017

Ny foreløpig rapport etter tilsyn med Land barneverntjeneste

Fylkesmannen har utarbeidet ny foreløpig rapport etter tilsyn med Land barneverntjeneste.


07.03.2017

Fylkesmannen finner ofte lovbrudd ved tilsyn innen barnevern

Statens helsetilsyn har gitt ut rapport om fylkesmennenes tilsyn i 2016.

 Hvert år gir Statens helsetilsyn ut en tilsynsmelding som beskriver erfaringer, tall og fakta fra fylkesmennenes tilsyn innen områdene barnevern, helse- og omsorg og sosiale tjenester i året som gikk.

 På barnevernsområdet fører fylkesmennene tilsyn blant annet med de kommunale barneverntjenestene, barneverninstitusjonene og omsorgssentrene for mindreårige (under 15 år) som har søkt asyl.


Flere nyheter