Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


12.11.2018

Program for erfaringskonferanse for barneverntjenestene

Program for erfaringskonferanse for barneverntjenestene 13.11.2018.


15.09.2018

Skoletilbudet til ungdommer i barneverninstitusjon må bli bedre

Forbedringsarbeid påkrevd etter tilsyn med videregående skoletilbud for ungdommer i barneverninstitusjon


02.08.2018

Endringer i barnevernloven fra 1. juli

I statsråd 8. juni ble det vedtatt når lovendringer om bedre rettssikkerhet for barn og foreldre trer i kraft.


17.04.2018

Bufdir besøker Oppland

Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) besøker Fylkesmannen i Oppland som ledd i utviklingen av barnevernområdet.


06.03.2018

Lovbrudd i 6 av 10 tilsynssaker i barnevernet

I tilsynsmeldingen for 2017 omtales også tilsynssaker. Disse handler ofte om hendelser som ligger tilbake i tid og starter som oftest på grunn av klager fra foreldre. I mer enn halvparten av tilsynssakene vi behandlet i fjor (57 prosent) påpekte vi lovbrudd.


06.03.2018

På "norsktoppen" i å snakke med barnevernsbarn

Fylkesmannen i Oppland er det embetet i Norge som gjennomfører samtaler med den høyeste andelen barn i barneverninstitusjon. Det viser Statens helsetilsyns rapport om Fylkesmennenes tilsyn i 2017.


26.02.2018

Oppfølging av Land barneverntjeneste

Fylkesmannen og kommuneledelsen i Nordre Land og Søndre Land kommuner møttes 22. februar for å diskutere status i tilsynet med barnevernet i Land. Fylkesmannen ser en positiv utvikling på flere områder, og vil fortsette å følge opp tjenesten til tilsynet kan avsluttes.


29.11.2017

Innlegg: Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Plikten til å melde fra til barnevernet setter taushetsplikten til side! Det skriver Inger Svarstad Nørstebø hos Fylkesmannen etter at dette tema har blitt en offentlig debatt. Les innlegget hennes her.


24.11.2017

Grensen mellom lovlig og ulovlig bruk av private aktører på barnevernsfeltet

Barne- og likestillingsdepartementet har kommet med en omfattende redegjørelse om bruk av private aktører i det kommunale barnevernet, med særlig vekt på saksbehandlingen.


01.11.2017

Ansettelseskrav for barnevernledere og saksbehandlere i barneverntjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har kommet med tolkningsuttalelse om krav til ansettelsesforhold for barnevernledere og saksbehandlere i barneverntjenesten.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel