Hopp til innhold

Busetting av einslege mindreårige

I perioden 2010-2015 blei om lag 80 prosent av einslege mindreårige under 15 år busette i bufellesskap. Om lag 20 prosent blei busette i fosterheim, viser tal frå Bufdir.