Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn

På grunn av det pågående koronautbruddet er den nye fristen for å sende inn årsmelding og regnskap satt til 15. mai 2020.

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal normalt sende årsmelding og regnskap for 2019 til Fylkesmannen innen 10. april 2020. Samfunnene kan søke Fylkesmannen om å få utsatt fristen, jf. rundskriv V-002/19B punkt 6.

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes.

For å unngå at fylkesmennene må behandle et stort antall søknader om forlenget frist til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019, har Barne- og familiedepartementet besluttet å forlenge fristen for samtlige tros- og livssynssamfunn, i første omgang til 15. mai 2020.