Avfallsmottakene må ikke overbelastes

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk om å ikke overbelaste avfallsmottakene.

Kommunene har ansvaret for at innsamlingen av avfall fra private husholdninger fungerer. På grunn av koronasituasjonen er det viktig at vi alle bidrar til at avfallsmottakene ikke overbelastes.

Flere gjenvinningsstasjoner opplever stor pågang fra folk som kommer for å levere avfall. Mange har redusert åpningstidene, og enkelte kommuner har stengt tjenestene som gir privatpersoner mulighet til å levere avfall på gjenvinningsstasjoner.

Vi oppfordrer til at:

  • Folk følger rådene fra avfallsmottakene om ikke å belaste anleggene mer enn absolutt nødvendig, slik at det sikres god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte.
  • Kommunene sikrer grunnleggende tjenester som gjør det mulig for innbyggerne å levere avfall på gjenvinningsstasjoner og andre mottak, men at det tas ekstra hensyn til smittefare.

Det er viktig å opprettholde innsamling og håndtering av avfall fra private husholdninger og næringer i tiden framover. Håndtering av avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer, brannrisiko eller annen risiko for helse og miljø, anses som en samfunnskritisk oppgave.

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune.

Det er ingen god ide å rydde loft og kjellere i disse dager, dersom det gjør at behovet for å levere avfall øker. 

Sikre minimumstilbud

Samtidig er det viktig at kommunene sikrer et minimumstilbud på gjenvinningsstasjonene, slik at risikoen for forsøpling eller uforsvarlig håndtering av avfallet minimeres.

Mange steder i landet vil det imidlertid fortsatt være mulig å leie en container fra private avfallsaktører, som kan være en erstatning for å oppsøke en gjenvinningsstasjon.

I flere kommuner finnes det ubetjente mottak for farlig avfall. Privatpersoner må kun bruke disse til å sette fra seg farlig avfall, ikke annet avfall.

Miljødirektoratet har mottatt flere meldinger om at håndtering av avfall og farlig avfall utsetter de ansatte i avfallsbransjen for stort arbeidspress i disse dager, og fare for smittespredning av korona.

Bidra i dugnaden

Det er kommunene som har ansvaret for at innsamlingen av avfall fra private husholdninger fungerer. I situasjonen vi nå er i er det viktig at både kommuner og innbyggere tar del i den felles nasjonale dugnaden for å få dette til.

Miljødirektoratet følger situasjonen nøye og er i tett dialog med avfallsbransjen, næringsliv og kommuner, og vurderer ulike tiltak for å sikre nødvendig avfallshåndtering.

Strandrydding

Mange har et sterkt engasjement rundt marin forsøpling, og noen innbyggere ønsker å benytte lediggang og karantene til å rydde søppel langs strender.

Miljødirektoratet understreker viktigheten av å følge helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner i forbindelse med alle aktiviteter.

Strandrydding kan også føre til større avfallsproduksjon enn vanlig. Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet i kommunens avfallsmottak, er det mulig at rydderne velger å mellomlagre avfallet. Det er viktig å unngå at avfallet havner på avveie på nytt, og at lagringsplassene ikke blir villfyllinger.

Miljødirektoratet oppfordrer derfor kommunene til å vurdere om kommunens avfallssystem har kapasitet ta imot avfall fra strandrydding, og gi beskjed til publikum dersom det er begrenset eller ingen kapasitet til å håndtere eierløst avfall i perioder på grunn av korona-utbruddet.

Når Miljødirektoratet i nær framtid bevilger penger til opprydding i marin forsøpling gir de beskjed om at ryddingen ikke kan skje med mindre de som rydder har forsikret seg om at avfallet kan håndteres trygt videre. Likeledes understreker de samtidig betydningen av å følge rådene fra helsemyndighetene for å unngå smitte av koronavirus.