Offensiv for bedre inneklima i skoler

Mange elever plages med dårlig inneklima i skolen, og det er dokumentert at det går ut over helse, trivsel og læring. Kommunene er pålagt å ha oversikt over forhold i elevenes læringsmiljø og foreta nødvendige utbedringer.

Lovpålagte tilsyn er for mange kommuner ressurskrevende å få gjennomført. Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid, NEMFO, (tidligere Forum for miljø og helse) har med støtte fra og i samråd med Helsedirektoratet laget en tilsynspakke for kommunene om inneklima i skolen. 

Tilsynspakken inneholder materiell med nyttig veiledning om gjennomføring av tilsyn. Det pågår nå en nasjonal tilsynskampanje som startet 01.10.16 hvor alle kommuner er invitert til å delta. Målet er å bidra til et større fokus på elevers fysiske arbeidsmiljø, bidra til et enhetlig og samordnet tilsyn, og ikke minst til et godt læringsmiljø for elevene.

Interesserte kan melde seg på ved å ta kontakt med NEMFO (http://www.nemfo.no/2016-05-29-19-36-31/tilsynskampanje-2016-2017.html

Per 25.10.16 er 161 kommuner/bydeler påmeldt.

Helsedirektoratet har nylig utgitt «Veileder for kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern», som vil være et nyttig verktøy i tilsynsarbeidet, IS-2288.

Det vises også til «Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger», IS-2409.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjøre seg kjent med den nye «Tilsynspakken» fra NEMFO.