Småbåthavnene må ta miljøansvar

Båteiere må passe på å håndtere avfallet forsvarlig. Gammel olje, bunnstoff og batterier er bare noen av båtlivets potensielt miljøskadelige bivirkninger.

Fylkesmannen kontrollerer småbåthavner for å se om de har planer for avfallet, hvordan de håndterer farlig avfall og vurderer om det er fare for forurensning av ytre miljø.

Småbåthavnenes ansvar

Småbåthavnene har en plikt til at virksomheten ikke skader miljøet.Både båthavner og båteiere må ta tak i situasjonen og sørge for at kjemikalier og farlig avfall håndteres forsvarlig. Ulike tiltak kan stanse forurensningen til grunnen i småbåthavnene.

Småbåthavner som ikke er inkludert i kommunens felles avfallsplan, må sende inn egen avfallsplan til Fylkesmannen. Havneansvarlig plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i henhold til avfallsplanen.

Farlig avfall til godkjent mottak

Hovedkilden til forurensning er spyling og vedlikehold av skrog i småbåthavner. Ved båtpussen oppstår ulike typer farlig avfall, både i form av brukte kjemikalier (spillolje, frostvæske etc.) og rester fra selve pussingen (slipestøv, malingsrester, bunnstoffrester etc.).

Kildesortering

Båthavnene er forpliktet til å ha praktiske innretninger som gjør at brukerne kan levere kjemikalierester, bunnstoffrester, batterier, spillolje og lignende.
•Spillolje, motoroljer og smøreoljer (bør holdes atskilt fra olje med vann, så blir det billigere å levere på grunn av refusjonsordning)
•Oljeforurenset masse og vann med olje-/dieselrester, for eksempel fra bunnen av båter
•Oljefilter, bensinfilter og dieselfilter
•Blandet drivstoff
•Blybatterier
•Andre batterier
•Malingsrester, løsemidler, fugemasser, avskrapt bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff
•Spraybokser
•Elektrisk- og elektronisk utstyr (EE-avfall)