Du må ha tillatelse for å lage sandstrand

Det er ikke fritt frem å lage sin egen kunstige sandstrand på egen eiendom. Sandstrender kan utgjøre en forurensningsfare, og Fylkesmannen ønsker å bidra til mer kunnskap om dette hos kommunene, tiltakshavere og privatpersoner.

Etablering av sandstrender kan i mange tilfeller ha negativ effekt på det marine biologiske mangfoldet, samt føre til innføring av fremmede arter. Mange gruntvannsområder er for eksempel sentrale oppvekststeder for fisk, og derfor viktige å bevare. Sanden på de kunstige strendene kan også medføre kontinuerlig partikkelspredning i vannet, også etter at stranden er ferdig etablert. Etablering av kunstige, private sandstrender kan også virke privatiserende for allmennheten.

Fylkesmannens rolle

Det er viktig at disse sakene fanges opp av myndighetene, av hensyn til belastningen kunstige sandstrender kan ha på naturverdiene. Det er kommunen som er myndighet i disse sakene etter plan- og bygningsloven, mens Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsloven.

Krever tillatelse etter forurensningsloven

Faren for forurensning og dens påvirkning av det biologiske mangfoldet avgjør om man må søke tillatelse etter forurensningsloven. Når noen ønsker å etablere kunstig sandstrand, må det alltid vurderes om tiltaket vil medføre nevneverdig forurensning. Det biologiske mangfoldet i tiltaksområdet må tas med i vurderingen. Dersom utlegging av sand kan medføre nevneverdig forurensning og en forringelse av biologisk mangfold, må man søke tillatelse etter forurensningsloven§11.

Søknadspliktig etter plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven regulerer også etablering av kunstige sandstrender. Loven forbyr "vesentlige inngrep" i 100-metersbeltet. Fylkesmannen konkluderer med at der det har vært en annen naturtype, vil anlegging av sandstrand virke privatiserende og avvisende på den allmenne ferdsel, og dermed være et slikt "vesentlig inngrep". Et vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1. Ta kontakt med planavdelingen i din kommune for å søke.

Informasjon ut til befolkningen

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å informere publikum om reglene for anlegging av sandstrand, samt å sørge for at sakene blir riktig behandlet i kommunen. Kommunene må informere tiltakshaver om at de i tillegg til å søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven, også må søke Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven dersom tiltaket medfører fare for forurensing.