Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Fylkesmannen i ditt fylke.

Vis mer


11.06.2020

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader 2020

I 2020 er det fordelt 8,5 millioner kroner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å redusere tap av sau og rein i fylket.

11.06.2020

Rovvilt og beitesesongen 2020

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.

05.06.2020

Utbetaling av tilskudd til siidaandeler starter i juni

Landbruksdirektoratet framskynder oppstart for utbetaling av tilskudd til 12. juni. Fylkesmannen prioriterer tilskuddsbehandlingen, og sender vedtak om utbetaling fortløpende til direktoratet.

15.05.2020

Ta hensyn til rein i kalvingstida

Vi er midt i kalvingstida for rein i Nordland. Både kalv og simle er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.

17.04.2020

Fristen for å levere melding om reindrift er forlenget

Landbruksdirektoratet har i dag varslet at fristen for å levere melding om reindrift er utsatt til 22. april. Bakgrunnen er uklar kommunikasjon til næringa om den opprinnelige fristen.

24.03.2020

Smittevern og beredskap i reindrifta i forbindelse med korona

Situasjonen med koronaviruset (covid-19) har endret hverdagen for mange. Noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å begrense smitten. For reindrifta er det særlig kritisk å sikre nok arbeidskraft til den forestående vårflyttinga.

20.03.2020

Ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nordland

På grunn av vanskelige beiteforhold for rein har fylkesmannen innført båndtvang for hunder i Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål og Saltdal kommuner. Dette gjelder med virkning fra torsdag 19. mars.

20.03.2020

Presentasjoner fra Reindriftsseminar 2020

Her finner du presentasjonene fra reindriftsseminaret i Mosjøen 11.-12. mars.

18.03.2020

Reindrift og koronavirus (Covid-19)

Regjeringen kom tirsdag 17. mars med en avklaring om reindriftas utfordringer i forbindelse med koronavirus (Covid-19) og restriksjonene epidemien medfører.

06.03.2020

Vanskelige beiteforhold for rein – vis hensyn

Kriseberedskapsutvalget for reindrift har nå erklært beitekrise i tre reinbeitedistrikt i Nordland. Snøforholdene gir generelt vanskelige beiteforhold for rein i store deler av fylket. Vi ber folk vise hensyn når de er på tur. Kommuner, idrettslag og andre aktører som er ansvarlig for aktivitet i utmarka bør ha dialog med reindrifta om situasjonen.

Flere nyheter


Kontakt oss

Sentralbord/postmottak

fmnopost@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 15 00

Beredskap førstelinje reindrift

Stein Tage Domaas
Tlf: 75 53 16 79 / 48 06 07 83

Besøksadresser 

Bodø
Statens hus
Moloveien 10
8002 Bodø

Mosjøen
Sjøgata 16/18
8656 Mosjøen

Storjord
Nordland Nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035
8255 Røkland

Fra høsten av er vi tilgjengelig på kontoret på Storjord to dager i uken. Ta kontakt før du besøker oss, så vet du at vi er tilstede.

Fylkesmannens vakttelefon
for rovvilt

Tlf: 47829091

Fylkesmannens nettsider om rovvilt