Innsigelse til kommunedelplan for Nesna tettsted

Innsigelsen fra Fylkesmannen er knyttet til framtidig boligområde BF5 Nordvollen Øst, ut fra hensyn til nasjonale mål for bevaring av jordressursene (jordvern).

Fylkesmannen har ved innsigelsen for BF5 lagt vekt på at kommunen har eksisterende avsatte områder for boligutbygging som dekker kommunens fremtidige boligbehov fram til 2025. I tillegg er det gjennom planforslaget lagt ut flere nye boligfelt som ytterligere sikrer behovet for nye boligarealer.

Område foreslått til boligformål i kommunedelplan for Nesna sentrum med innsigelse fra Fylkesmannen, angitt som BF_5 i planforslaget

Område i kommunedelplan for Nesna tettsted med innsigelse fra Fylkesmannen

BF5 ligger i utkanten av Nesna tettsted. Arealet er på ca 30 daa og i drift i dag. En omdisponering vil innebære at dagens driver vil måtte finne nye arealer for å opprettholde drifta/fôrgrunnlaget. Fylkesmannnen kan ikke se at behovet for boligarealet er tilstrekkelig godtgjort.

Innsigelsen medfører at planen ikke kan egengodkjennes av kommunen slik den foreligger.

Fylkesmannen mener at kommunedelplanen for Nesna tettsted i sin helhet gir en god beskrivelse av hvilke tiltak som er planlagt. Det er også positivt at kommunen forsøker å fortette eksisterende utbyggingsstruktur. Fylkesmannen hadde flere miljøfaglige og reindriftsfaglige merknader. Hele uttalelsen fra Fylkesmannen ligger under relaterte dokumenter i høyre marg.