Fylkesmannen fremmer innsigelse til Byplan Sortland

Innsigelsen gjelder boligområdene B14 Steiro og B22 Strand III, og er fremmet av hensyn til bevaring av landets jordressurser for eksisterende og framtidig matproduksjon.  

Byplan Sortland er den nye kommunedelplanen for byområdene Sortland og Strand, samt arealene nord til Kringelneset på Hinnøya. I planforslaget er det lagt opp til en fortetting av byområdene. Det er beregnet at Sortland i planperioden trenger 900 nye boliger dersom man legger Statistisk sentralbyrås prognoser for høy vekst til grunn. Kommunen har i planforslaget avsatt boligarealer som tilsvarer 1700-1900 nye boliger. Samtidig foreslår kommunen å omdisponere 110 daa dyrka jord fra landbruks-, natur-, friluftsliv- og reindriftsformål (LNFR) til andre formål, samt stadfester tidligere planavklarte boligarealer som ennå ikke er utbygd, og som består av ca 88 daa jordbruksarealer som som fortsatt er i bruk til jordbruksproduksjon. Det totale omfanget av nedbygging av jordbruksarealer blir dermed 200 daa, noe som utgjør 50 % av målsetting for årlig nedbygging av dyrka jord i Nordland (jf Fylkesmannens strategiske plan, Jordvern i Nordland).

Fylkesmannen har i sin innsigelse påpekt at det totale omfanget av nedbygging av dyrka jord i kommunedelplanen er for stor og ikke i tråd med nasjonale og regionale målsettinger om bevaring av jordbruksarealer. Når kommunen heller ikke kan vise til at det er behov for så store arealer avsatt til boligformål, har Fylkesmannen fremmet innsigelse til boligområdene B14 Steiro og B22 Strand III, som begge ligger i ytterkanten av byområdet og i tilknytning til andre jordbruksarealer.

Hele brevet med innsigelsen kan lastes ned i høyre marg.

Blåheia, Sortland