Nordland har bidratt i prosjektet Demensomsorg på gård

Deltakere fra Nordland fra venstre Julie Tangen, Ingrid Roaldsen (begge fra Fylkesmannen i Nordland) og Bente Haukås (Inn på tunet Nordland SA)
Deltakere fra Nordland fra venstre Julie Tangen, Ingrid Roaldsen (begge fra Fylkesmannen i Nordland) og Bente Haukås (Inn på tunet Nordland SA)

De foreløpige resultatene fra Demensomsorg på gård ble presentert i Stjørdal 16. januar. Deltakerne på erfaringsseminaret fikk også anledning til å bidra med data inn i prosjektet.

16. januar arrangerte Fylkesmannen i Trøndelag og forskningsprosjektet Demensomsorg på gård erfaringsseminar om demensomsorg på gård. Forskerne presenterte de foreløpige resultatene. På prosjektets avslutningskonferanse 10. juni vil de endelige resultatene presenteres. 

Foreløpige resultater

Prosjektet har undersøkt demensomsorg på gård fra perspektivet til tilbyder, bruker, pårørende og kjøper, og sett på gården som kontekst. Demensomsorg på gård er bruk av gårdsressursene tilå skape et nytt inntektsbringende arbeid på gården. Et tilbud om demensomsorg på gård kan være et verdifullt supplement til kommunale velferdstjenester. Det er imidlertid utfordringer knyttet til å etablere dette som en stabil og bærekraftig sektor i Norge. 

Prosjektet har sammenlignet demensomsorg på gård med ordinært dagaktivitetstilbud. De foreløpige resultatene viser at på gården er deltakerne mer ute, mer fysisk aktive, de opplever mer sosial interaksjon og deltakerne har mer positivt humør. I tillegg viser de foreløpige funnene at kommuneøkonomi og kommunenes, altså kjøpers kompetanse er avgjørende for å få til et godt samarbeid om tilbud om demensomsorg på gård. 

Nordland sitt bidrag

Julie Tangen, fra Helse- og omsorgsavdelinga og Ingrid Roaldsen, fra landbruks- og reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland, og Bente Haukås, salgsansvarlig hos Inn på tunet Nordland SA fikk på seminaret anledning til å bidra i prosjektet. Dette ble gjort ved at deltakerne på seminaret på den ene siden fikk bidra med tolkninger av innsamlede data og på den andre siden gi forklaringer og innspill til de foreløpige resultatene. Utgangspunktet for dette arbeidet var spørsmålet: 

"For at et dagtilbud på gård for personer med demens skal bli et varig tilbud må..." 

Tidligere deltakere i studien har måtte fullføre denne setningen. Deretter har forskerne gjennomført en clusteranalyse og gruppert svarene etter innhold. Vår jobb på erfaringsseminaret var derfor å se nærmere på de grupperte svarene. Et av disse var blant annet at "avtalte møter og lav terskel for kommunikasjon" var en måte å sørge for at dagtilbud for personer med demens skal bli et varig tilbud. I grupper bestående av tilbydere, ansatte i helsesektoren fra ulike kommuner, offentlige myndigheter m.fl. ble påstanden diskutert fra de ulikes ståsted. Deltakerne fra Nordland bidro med innspill baset på erfaringer fra eget fylke.