Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


02.05.2018

Brukerundersøkelse for verger

Er du verge?  Vi ønsker å vite hva du synes om kontakten med Fylkesmannen som vergemålsmyndighet.


13.03.2018

Fremtidsfullmakt

Hvis du skriver fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.Kontaktpersoner

Kontaktinformasjon

Telefon
75531500

kl. 09-11 og 12-14

Fagdager for faste verger og advokater 2018

Fylkesmannen i Nordland inviterer til fagdag om vergemål for faste verger og advokater på 4 steder i fylket.

Erfaringskonsulent samling i Nordland

For andre gang inviterer vi til erfaringskonsulentsamling for alle kommuner i Nordland.

Nettverkssamling for FACT

FACT som metode begynner etter hvert å bli godt kjent i Nordland. Vi har per i dag seks team i fylket: Nord Salten (med base i Hamarøy), Lofoten (med base i Vågan), Vesterålen (med base på Sortland), Ofoten (med base i Narvik), Bodø og Rana.

Høstkonferansen 2018

Årets høstkonferanse vil ta utgangspunkt i «Leve hele livet» en kvalitetsreform for eldre.

Ledersamling for ledere i Nav og barnevern i Nordland

Fylkesmannen i Nordland inviterer til samling for ledere i Nav og barnevern den 24. og 25. oktober 2018 i Bodø.