Tilsyn med mottak og mellomlagring av farlig avfall

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med fire mottaksanlegg for farlig avfall. Tilsynet var del av en nasjonal aksjon.

Hensikten med aksjonen var å kontrollere om bransjen følger opp krav i regelverk og tillatelser. Aktuelle tema var:

  • Mottakskontroll
  • Lagringsforhold
  • Utslipp via oljeutskiller
  • Viderelevering av farlig avfall
  • Kompetanse
  • Finansiell sikkerhet

Tre avfallsanlegg i Sandnessjøen ble valgt ut for inspeksjon: Halliburton AS, SAR AS og Søndre Helgeland Miljøverk. Ved Østbø AS i Bodø ble det gjennomført en systemrevisjon med granskning av dokumenter og intervju av hele 10 ansatte.

I Nordland ble det i denne aksjonen ikke avdekket noen brudd fra gjeldende regelverk. Det nasjonale resultatet viser derimot brudd hos hele 9 av 10 besøkte virksomheter. Det generelle inntrykket er at mottaksanleggene for farlig avfall i Sandnessjøen og Bodø holder en god status. Samtidig fikk alle de fire besøkte virksomhetene tilbakemelding om forbedringsområder. Østbø AS fikk i tillegg fastsatt et brudd fra regelverk som ikke inngikk i aksjonen. Forøvrig vises det til rapporter i høyre kolonne.