Tilsyn med mottak og mellomlagring av farlig avfall

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med mottaksanlegg for farlig avfall. Tilsynet var del av en nasjonal aksjon.

Hensikten med aksjonen var å kontrollere om bransjen følger opp krav i regelverk og tillatelser. Aktuelle tema var:

  • Mottakskontroll
  • Lagringsforhold
  • Utslipp via oljeutskiller
  • Viderelevering av farlig avfall
  • Kompetanse
  • Finansiell sikkerhet

I Nordland ble tre avfallsanlegg i Sandnessjøen valgt ut for inspeksjon (Halliburton AS, SAR AS og Søndre Helgeland Miljøverk).

Ved Østbø AS i Bodø ble det gjennomført en systemrevisjon med granskning av dokumenter, intervju av 10 ansatte og besøk på avfallsanleggene på Langstranda og Plassen 5.

Det ble ikke avdekket noen alvorlige brudd på gjeldende regelverk. Forøvrig vises det til rapporter i høyre kolonne.

Dato:
6. mars - 16. mars
Sted:
Bodø og Alstahaug
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Kontaktpersoner