Brevkontroll av risikovurdering ved bruk av kjemiske avlusningsmidler

Fylkesmannen har utført en brevkontroll med syv selskap som driver akvakultur av laks, ørret og sjøørret i sjø. Kontrollen fokuserte på risikovurdering ved bruk av utvalgte kjemiske avlusningsmidler.

Bakgrunn

Bruk av kjemiske avlusningsmidler i fiskeoppdrett har økt kraftig siden 2009, og Fylkesmannen er bekymret for påvirkningen som kjemiske avlusningsmidler kan ha på det ytre miljø.

Fylkesmannen mener det ut fra foreliggende kunnskap er grunn til å være spesielt kritisk til bruk av enkelte avlusningsmidler. Dette gjelder særlig flubenzuroner samt kombinasjonen av midlene azametifos og deltametrin/cypermetrin, siden disse har vist seg å henholdsvis ha svært lang nedbrytningstid og være meget giftige. Vi viser til brevet i høyre kolonne for nærmere informasjon om disse stoffene. Bruk av disse må regnes å medføre en vesentlig risiko for skade på det ytre miljø.

Kontrollens omfang

Fylkesmannen kontrollerte i denne omgang virksomhetenes vurdering av risiko for ytre miljø ved kjemisk avlusning. Dette gjøres med hjemmel i internkontrollforskriften, som krever at virksomhetene skal «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene» 

De syv selskapene som ble kontrollert er utvalgt basert på kjent informasjon om bruk av de ovennevnte avlusningsmidlene i perioden 2014-2017. Utvalget må likevel anses som en stikkprøve, siden Fylkesmannen ikke har en fullstendig oversikt over bruk av avlusningsmidler i denne perioden. Det kan være aktuelt å foreta en tilsvarende kontroll med andre akvakulturvirksomheter i fremtiden.

Kontrollresultat

I rapport utstedt til hvert enkelt selskap beskriver Fylkesmannen hvordan vi har vurdert risikovurderingen og om vi har gitt avvik eller anmerkning basert på mangler, se høyre kolonne. Funnene kan oppsummeres som følger:

 

Selskap

Resultat

Eidsfjord Sjøfarm AS

Ingen funn

Ellingsen Seafood AS

Ingen funn

Gildeskål Forskningsstasjon AS

Avvik

Kobbvåglaks AS

Anmerkning

Lovundlaks AS

Anmerkning

Nordlaks Oppdrett AS

Ingen funn

Nova Sea AS

Ingen funn

 

 

I tillegg til det konkrete spørsmålet om risikovurdering av kjemisk avlusning, har Fylkesmannen etterspurt informasjon om kjemisk avlusning i perioden 2014-2017, samt selskapenes strategi for avlusning fra 2018 og fremover. Dette er oppsummert i et eget brev, se høyre kolonne.