Tilsyn med Mowi Norway AS

Kalvik i Sørfold kommune var en av lokalitetene som inngikk i Fylkesmannen sin revisjon av Mowi Norway AS i mai-juni 2019. Bildet er tatt ombord i fôrflåten. Vi kan her se at laksen blir overvåket med bruk av kamera.
Kalvik i Sørfold kommune var en av lokalitetene som inngikk i Fylkesmannen sin revisjon av Mowi Norway AS i mai-juni 2019. Bildet er tatt ombord i fôrflåten. Vi kan her se at laksen blir overvåket med bruk av kamera. (Foto: Marit Torsvik / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannens Miljøvernavdeling har gjennomført en revisjon av internkontrollsystemet til Mowi Norway AS Region Nord. Dette tilsynet utførte vi som en rutinemessig oppfølging av oppdrettsselskapet.

Bakgrunn

Revisjonen med Mowi Norway AS gjennomførte vi som en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn. Vi la her særlig vekt på følgende tema:

  • Målsetninger for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Organiseringen av HMS-arbeidet, herunder opplæring
  • Kartlegginger og risikovurderinger
  • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik
  • Oppfølging av krav som er gitt i medhold av forurensningsloven

 

Omfang

Tilsynet omfattet granskning av dokumenter og intervju av relevante personer. I tillegg gjennomførte vi befaring på utvalgte oppdrettslokaliteter, denne gangen i Gildeskål og Sørfold. Mowi er det største oppdrettsselskapet i Norge med virksomhet langs hele norskekysten. Revisjonen var rettet inn mot den delen av produksjonen som tilhører Region Nord.

 

Konklusjon

Under revisjonen avdekket vi to avvik og åtte anmerkninger.

De to avvikene gir en indikasjon på at virksomheten ikke har gode nok rutiner for å følge opp vilkår som er gitt i utslippstillatelser.

Mowi Norway AS Region Nord kan også bli mer tydelig i å sette ytre miljø på dagsorden i sitt arbeid med internkontroll.

For øvrig viser vi til den informasjonen som finnes i høyre kolonne.

Dato:
7. mai 2019 - 13. juni 2019
Sted:
Gildeskål og Sørfold
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Akvakultur