Tilsyn med Eidsfjord Sjøfarm AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling har ført tilsyn med Eidsfjord Sjøfarm AS sine akvakulturlokaliteter Trolløya SV, Daljorda og Langholmen N.

Fylkesmannen har gått gjennom dokumentasjon fra lokalitetene og gjennomført en inspeksjon av landbase og fôrflåte på lokalitet Daljorda samt befaring av ett strandområde i tilknytning til lokalitet Trolløya SV.

Tema for tilsynet var blant annet resipientundersøkelser, avvikshåndtering, utslipp, kjemikaliehåndtering, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Tilsynet var del av Fylkesmannens rutinemessige oppfølging av akvakulturlokaliteter.

Dato:
9. april 2019 - 11. april 2019
Sted:
Sortland og Hadsel
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Eidsfjord Sjøfarm AS

Kontaktpersoner