Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019

Tilskuddet skal bidra til at kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid utfra lokale forutsetninger og behov.

Hovedmål:

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Delmål:

  • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

I tråd med krav i Forskrift om kvalitet og ledelse skal kommunens ledelse bl.a. vurdere behov for kompetanse blant ansatte for å kunne løse oppgavene i tjenestene. Kommunen bes sende kompetanseplan i forbindelse med søknad om kompetansetiltak i kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Kommuner med oppdatert kompetanseplan i søknaden vil bli prioritert.

For mer om regelverk og søknadsskjema, veiledning til rapportering og rapporteringsskjema 2018, se under "Dokumenter".

Søknadsfrist:
20.02.2019 23:59:00
Målgruppe:
Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, Fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
01.04.2019 00:00:00