Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontor.

Referanse: Kap. 0621 post 63, Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 1. februar 2018

En viktig målsetting med tiltakene/prosjektene skal være å bidra til nytenkning og utvikling av nye arbeidsmåter, og få frem kunnskap og erfaringer som er overførbare til andre NAV-kontor.

I utviklingen av de sosiale tjenestene i NAV-kontorene er det viktig at utviklingsprosjekter er godt forankret politisk, i ledelsen i kommunen og i NAV-kontoret. Vi ønsker at utviklingsprosjektene som får tilskudd over denne ordningen styres og følges tett opp i kommunen. Utviklingsprosjekter som støttes over denne ordningen bør være en del av kommunens helhetlige utviklingsarbeid. For eksempel kan prosjektet inngå i porteføljen for utviklingsprosjekter i de kommunene som har eget program for utvikling og innovasjon. Når utviklingsprosjektet er en del av det helhetlige utviklingsarbeidet i kommunen bidrar det til at prosjektene styres og følges tett opp, og at gode tiltak blir videreført og implementert.

I tråd med dette ønsker vi at flere prosjekter drives/organiseres i tråd med anbefalingen fra KS og Difi om hvordan man arbeider med innovasjon og utvikling av tjenester. Vi har forståelse for at dette kan være krevende å få på plass for 2018, og det er derfor ikke et absolutt krav for å få tilskudd.

Søknader som inneholder følgende vil bli prioritert:

 • plan for hvordan kunnskap fra prosjektet skal innhentes og implementeres på en god måte
 • plan og tilnærming for utvikling av tjenesten, for eksempel ved bruk av KS- veikart for tjenesteinnovasjon, eller Difi sine verktøy. Se til høyre i menyen.

Tilskuddene skal understøtte nasjonale målsetninger for målgruppen for de sosiale tjenestene

Vi oppfordrer kommunene til å gjøre seg kjent med relevante nasjonale satsinger og strategier, og se disse i sammenheng med lokale levekårsutfordringer. Eksempler på nasjonale satsinger og strategier er 0-24 samarbeidet, Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd, Opptrappingsplanen for rusfeltet og Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff.

Vi oppfordrer også kommunen å se dette tilskuddet i sammenheng med andre tilskudd som «Tilskudd til kommunalt rusarbeid» og «Arbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølging» (Helsedirektoratet).  Det kan også være interessant å se på likheter og overføringsverdi mellom metoder som trekkes frem i de ulike nasjonale satsningene som for eksempel «Housing First» og Individuell jobbstøtte («IPS»).

Søknader som i størst mulig grad ivaretar følgende punkter vil bli prioritert (jamfør regelverket):

 • tiltak som bidrar til en helhetlig lokal innsats for å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon
 • tiltak som bidrar til individuell tilpasning og helhetlig oppfølging av den enkelte og dens familie
 • tiltak som bidrar til styrket brukermedvirkning og brukerorientering på system- og individnivå
 • tiltak som bidrar til utvikling av nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer
 • tiltak som bidrar til kompetanseheving, økt kunnskap og bedre oversikter over      levekårsutfordringer i kommunene
 • tiltak som bidrar til samarbeid mellom tjenester
 • tiltak som bidrar til interkommunalt samarbeid
 • tiltak som styrker det forebyggende arbeidet og tidlig innsats.

I tillegg til punktene som fremgår i regelverket vil følgende områder bli prioritert:

 • bruk av ordinært arbeidsliv
 • oppfølging av ungdom og innvandrere
 • tiltak som tar utgangspunkt i resultater fra, og begrunnes av, behov avdekket av tilsyn
 • inkludert ivaretakelse av barneperspektivet
 • sikring av overganger mellom ulike tjenester, skole og arbeidsliv

Det gis ikke tilskudd til:

 • tiltak som er/har vært med i et av de nasjonale forsøkene i regi av Arbeids- og      velferdsdirektoratet
 • søknader om kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten
 • implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter

Rapportering

Rapporteringsfrist er 1.februar 2019 for statusrapportering/sluttrapportering og regnskapsrapportering for tilskudd til utvikling sosiale tjenester i NAV-kontor.

Hvordan søker du?

 1. Last ned regelverk tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor
 2. Fyll ut søknadsskjema
 3. Send søknadsskjema til din fylkesmann (fylkesmannen.no)
Søknadsfrist:
01.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Nav-kontor i Nordland
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Nav-kontor
Rapporteringsfrist:
01.02.2019 00:00:00

Kontaktpersoner