Tilskudd til "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov"

Tilskuddet er endelig publisert!

Les regelverket nøye.

Mål for ordningen:
Styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Delmål:

  • Bidra til økt etablering og implementering av allerede utprøvde og kunnskapsbaserte tjenestemodeller gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og helseforetak. 
  • Bidra til å understøtte etablering av prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016)
  • Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse-rus- og voldsfeltet.

 

For mer informasjon og søknadsskjema, se i høyremenyen.Søknadsfrist:
20.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter. Kommuner og helseforetak i fellesskap