Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag

Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag skal bidra til å gi distriktene økt medansvar for utvikling av reindrifta i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Nordland. Revisorgodkjent regnskap for foregående år og årsmelding for distriktet må legges ved søknaden. Om distriktet søker tilskudd til kriseberedskap må et budsjett som er godkjent av distriktsstyret også legges ved.

Søknadsfrist:
15.07.2018 23:59:00
Målgruppe:
Reinbeitedistrikt
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland, Landbruksdirektoratet
Hvem kan søke:
Reinbeitedistrikt