Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018

Målet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Prioriteringer i 2018

  • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen.
  • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
  • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
  • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud.
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
  • Lavterskeltjenester

Rapportering 2017:
Helsedirektoratet innhenter kommunenes rapportering på måloppnåelse for 2017  via questback som forventes sendt ut til kommunene rundt 01.02.
Rapporteringsfrist settes til 15.2.

Regnskap og revisorattestasjon for tilskuddsåret 2017 skal sendes direkte til Fylkesmannen. Frist for dette settes til 15.2.

 

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Kkommuner