Tilskudd til etablering og videreutvikling av kommunale frisklivssentraler

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Kriterier for å kunne motta tilskudd innenfor denne tilskuddsordningen er at tilbudet er etablert i henhold til mål for ordningen, som er redegjort for i Regelverk for tilskuddsordningen.

Søknaden skal inneholde:

  • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
  • søkerens formål med tilskuddet
  • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak og målgruppe
  • søknadsbeløp
  • budsjett
  • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
  • egenfinansiering
  • prosjektets organisering og forankring
  • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)
Søknadsfrist:
05.04.2018 23:59:00
Målgruppe:
Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Kommunene i Nordland
Rapporteringsfrist:
01.04.2019 23:59:00

Kontaktpersoner