Tilskudd til boligsosialt arbeid 2018

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, vil tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe bostedsløshet bli videreført i 2018.

Referanse: Kap. 0621 post 63, Arbeids- og sosialdepartementet

Kun kommuner som mottok tilskudd i 2017 kan søke om tilskuddet.

Vi anmoder om at søkere gjør seg kjent med regelverket for ordningen og søknadskriteriene. Søknadskriteriene ligger vedlagt årets søknadsskjema (dette ligger under relaterte dokumenter, i menyen til høyre).

Søknadsfrist: 1. februar 2018. 

Viktige innsatsområder i 2018:

  • å redusere bruken av midlertidige botilbud
  • å legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid lokalt
  • tiltak overfor ungdom og yngre voksne i etableringsfasen

Søknadsprosedyrer

Utfylt søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til respektivt fylkesmannsembete. Fylkesmannen sender en prioritert oversikt til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Søknadene behandles i møter mellom Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Tilskuddsforvaltningen samordnes i størst mulig grad med øvrige tilskudd på fattigdomsfeltet, som for eksempel «Tilskudd til kommunalt rusarbeid» fra Helsedirektoratet. 

Søknadsfrist:
01.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner som mottok tilskudd i 2017
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fylkesmannen veileder og behandler søknader
Hvem kan søke:
Kommuner som mottok tilskudd i 2017

Kontaktpersoner