Kompensasjon ved forberedelse til bosetting av EMA

Det er etablert tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt. Berørte kommuner kan søke innen 1. november.

Stortinget har avsatt midler for å kompensere kommuner for utgifter i 2016 til forberedelse av enslige mindreårige bosetting flyktninger som ikke ble bosatt i 2016.

Målgruppen er kommuner som har vedtatt å bosette flere enslige mindreårige enn det antallet som faktisk ble bosatt. 

Fylkesmannen i Nordland har fått i oppdrag å fordele ca. 1,5 millioner.

Kommuner som ønsker å fremme søknad skal sende inn tall på vedtatte bosettingsplasser for enslige mindreårige flyktninger som ikke ble brukt i 2016.

Fylkesmannens tildeling vil ta utgangspunkt i tallene på kommunenivå fra IMDi.

Fylkesmannen vil foreta korrigering i fordelingen mellom kommunene dersom det er avvik mellom IMDi og kommunens innsendte tall.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar utbetaling til kommunene basert på fordelingen fra fylkesmannsembetene. Tilskuddet utbetales til kommunene fra KMD i desember 2017.

Frist for å fremme søknad er 1. november 2017.

Nærmere regler for tildeling ligger vedlagt.

Søknadsfrist:
02.11.2017 00:00:00
Målgruppe:
Kommunene i Nordland
Ansvarlig:
Egil Johansen
Hvem kan søke:
Kommuner som har vedtatt å bosette flere enslige mindreårige enn det antallet som faktisk ble bosatt

Kontaktpersoner