Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 og rapportering 2017

Tilskuddet skal bidra til at kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid utfra lokale forutsetninger og behov.

Hovedmål:

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Delmål:

  • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

For å skrive en god søknad er det viktig å lese regelverket for tilskuddsordningen godt. Regelverk, søknadskjema og utfyllende opplysninger finner du i høyremenyen.

Rapportering for 2017:
Frist 15.mars.


Rapporteringsskjema finner du i høyremenyen.

Søknadsfrist:
03.04.2018 00:00:00
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
15.03.2018 00:00:00