Tilskuddskalender

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.07.15 15.07.18 Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag Reinbeitedistrikt
2018.06.10 10.06.18 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - vår Kommuner og fylkeskommuner
2018.05.01 01.05.18 Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - vår kommuner og private skoleeiere
2018.04.10 10.04.18 Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag Siidaandeler i reindrifta
2018.04.05 05.04.18 Tilskudd til etablering og drift av frisklivssentraler Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
2018.04.03 03.04.18 Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 og rapportering 2017 Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).
2018.03.20 20.03.18 Tilskudd til "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" Voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus
2018.03.15 15.03.18 Søknad om timer samisk neste skoleår Kommuner og private skoleeiere
2018.03.15 15.03.18 Tilskudd til habilitering og rehabilitering 2018 Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppens behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
2018.03.01 01.03.18 Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
2018.03.01 01.03.18 Rapportering "langvarige og sammensatte" 2017 Kommuner, Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter. Kommuner og helseforetak i fellesskap
2018.02.15 15.02.18 Tilskudd til klimatilpasning Kommuner og fylkeskommuner
2018.02.15 15.02.18 Klimasats - for klimasatsing i kommunene Kommuner og fylkeskommuner
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd til boligsosialt arbeid 2018 Kommuner som mottok tilskudd i 2017
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd til psykologer i kommunene Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og traumer eller har behov for hjelp med gjennomføring av skole/opplæring
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd mot barnefattigdom 2018 Kommuner/Nav-kontor
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret Nav-kontor i Nordland
2018.01.19 19.01.18 Aktivtetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet Grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.
2018.01.15 15.01.18 Tilskudd til naturforvaltningstiltak Kommuner, lag og foreninger, grunneiere og privatpersoner
2018.01.15 15.01.18 Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Bønder og reindriftsutøvere
2018.01.05 05.01.18 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - høst Kommuner og fylkeskommuner