Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Fylkesmannen har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. des 10. des Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - høst Kommuner og fylkeskommuner
20. nov 20. nov Stimuleringsmidler barneverntjenester Kommunale læringsnettverk barnevern
15. okt 15. okt Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - høst kommuner og private skoleeiere
15. okt 15. okt Midler til oppdryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019 Private og offentlige tiltakshavere
15. sep 15. sep 2. gangs utlysing - psykologer i kommunen •Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring.•Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen.•Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring
12. sep 12. sep Andregangs utlysing: Tilskudd til habilitering og rehabilitering 2018 Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppens behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
20. aug 20. aug Miljøtilskudd til jordbruket Jordbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket
15. jul 15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag Reinbeitedistrikt
10. apr 10. apr Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag Siidaandeler i reindrifta
05. apr 05. apr Tilskudd til etablering og drift av frisklivssentraler Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
03. apr 03. apr Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 og rapportering 2017 Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).
20. mar 20. mar Tilskudd til "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" Voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
01. mar 01. mar Rapportering "langvarige og sammensatte" 2017 Kommuner, Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter. Kommuner og helseforetak i fellesskap
15. feb 15. feb Tilskudd til klimatilpasning Kommuner og fylkeskommuner
15. feb 15. feb Klimasats - for klimasatsing i kommunene Kommuner og fylkeskommuner
01. feb 01. feb Tilskudd til boligsosialt arbeid 2018 Kommuner som mottok tilskudd i 2017
01. feb 01. feb Tilskudd til psykologer i kommunene Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og traumer eller har behov for hjelp med gjennomføring av skole/opplæring
01. feb 01. feb Tilskudd mot barnefattigdom 2018 Kommuner/Nav-kontor
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret Nav-kontor i Nordland
19. jan 19. jan Aktivtetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet Grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.
15. jan 15. jan Tilskudd til naturforvaltningstiltak Kommuner, lag og foreninger, grunneiere og privatpersoner
15. jan 15. jan Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Bønder og reindriftsutøvere
Søknadsfrist Tittel
10. des 10. des Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - høst
20. nov 20. nov Stimuleringsmidler barneverntjenester
15. okt 15. okt Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - høst
15. okt 15. okt Midler til oppdryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019
15. sep 15. sep 2. gangs utlysing - psykologer i kommunen
12. sep 12. sep Andregangs utlysing: Tilskudd til habilitering og rehabilitering 2018
20. aug 20. aug Miljøtilskudd til jordbruket
15. jul 15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag
10. apr 10. apr Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag
05. apr 05. apr Tilskudd til etablering og drift av frisklivssentraler
03. apr 03. apr Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 og rapportering 2017
20. mar 20. mar Tilskudd til "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov"
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018
01. mar 01. mar Rapportering "langvarige og sammensatte" 2017
15. feb 15. feb Tilskudd til klimatilpasning
15. feb 15. feb Klimasats - for klimasatsing i kommunene
01. feb 01. feb Tilskudd til boligsosialt arbeid 2018
01. feb 01. feb Tilskudd til psykologer i kommunene
01. feb 01. feb Tilskudd mot barnefattigdom 2018
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret
19. jan 19. jan Aktivtetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
15. jan 15. jan Tilskudd til naturforvaltningstiltak
15. jan 15. jan Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak