Øvelse Nordland 2017

16. januar 2017 gjennomførte Fylkesmannen i Nordland "Øvelse Nordland 2017".

Scenariet for øvelsen var brann i et reaktordrevet fartøy utenfor kysten av Nordland med radioaktivt utslipp av cesium-137 og jod.

33 kommuner deltok i øvelsen. 

Øvelsen viser at kommunene håndterte hendelsen på svært god måte. 

«Øvelse Nordland 2017» avdekket noen lærings- og forbedringspunkter, både i forhold til beredskap og krisehåndtering, men også øvingsteknisk. Følgende tre punkter fra øvelsen trekkes fram som de mest sentrale forbedringsområdene: 

 

Rutiner for varsling

Øvelsen viser at det er rom for forbedring i forhold til varslingsrutiner. 

I revisjonsarbeidet med kriseplanen til Fylkesmannen er det viktig å utarbeide tydelige og klare rutiner for utsending av beredskapsvarsel på SMS og e-post til kommunene.

Endringer i kommunens kriseledelse synliggjør viktigheten av å videreføre Fylkesmannens jevnlige varslingsøvelser. Dette for å sikre at man har riktig kontaktinformasjon til sentrale personer i kommunene.   

Kommunene oppfordres til å utarbeide rutiner for hvem som skal kvittere for «Melding mottatt» når de mottar beredskapsvarsel fra Fylkesmannen.  

 

Oppdatering og vedlikehold av beredskapsplanverk

Basert på førsteinntrykksrapportene fra kommunene ser flere kommuner behov for å gjennomføre endringer i overordnet beredskapsplan og helhetlig ROS-analyse. Flere kommuner trekker spesielt fram behovet for å forbedre sine krisekommunikasjonsplaner.

 

Samhandling Fylkesmann og kommuner

Basert på tilbakemeldingene fra kommunene ønsket et flertall av kommunene en tettere dialog med Fylkesmannen under øvelsen. Øvelsen har avdekket at Fylkesmannen har forbedringspotensial i forhold til sin samhandlingsrolle overfor kommunene ved håndtering av uønskede hendelser. Dette er et viktig moment som bør inngå i framtidige øvelser hvor Fylkesmannen og kommuner er deltakere.