Lofoten bedre rustet for kriser etter forsterking av mobilkommunikasjonen

I alle de seks Lofoten-kommunene er det  nå etablert egne punkter der mobiltelefonen skal virke nærmest uansett vær og vind, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i en pressemelding. Torsdag 31. mai markeres ferdigstillingen av det viktige prosjektet, som øker beredskapen i Lofoten betydelig.

Markeringen skjer i Svolvær.

Opprustingen er resultat av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) støtteordning «Forsterket elektronisk kommunikasjon», som identifiserer og forsterker særlige viktige kommunikasjonspunkt i Norge. 

Samferdselsdepartementet og Nkom markerer sammen med ordførere i Lofoten, Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og mobilnetteierne ICE, Telenor og Telia, at Lofotregionen nå er betydelig bedre rustet til å motstå utfall i mobilkommunikasjon hvis strømmen blir borte ved ekstremvær eller andre hendelser. De utvalgte basestasjonene skal da fortsatt kunne levere mobiltjenester i minimum tre døgn, uten påfyll av energi. Dette vil øke kommunenes evne til å håndtere unntakssituasjoner, fordi fungerende mobilkommunikasjon er en bærebjelke i all krisehåndtering.

Erfaringer fra Dagmar

Erfaringer under og etter ekstremværet Dagmar i 2011, danner grunnlaget for tiltakene som er gjennomført i Lofoten. I tett samarbeid med DSB, Fylkesmennene og mobilnetteierne, har Nkom identifisert behov og bevilget penger til prosjekter flere steder i landet, gjennom programmet for forsterket ekom. Det er gjennomført en rekke tiltak for å styrke den lokale og nasjonale beredskapen ved å heve motstandsdyktigheten i mobilinfrastrukturen, særlig på utsatte steder langs norskekysten.
I prosjekter som er del av programmet, blir det ført frem nødstrømkapasitet for minimum 3 døgn til basestasjoner og andre viktige sambandsknutepunkter på de utvalgte områdene (1) . I tillegg er de aktuelle basestasjonene utstyrt med reservesamband.

Målsettingen er å etablere et forsterket område i de utvalgte kommunene. Hensikten er at særlig lokal kriseledelse, men også den øvrige befolkningen, skal kunne ha ett sted i nærområdet der de kan bruke mobiltelefon, selv ved bortfall av strøm over lengre tid.

Fiberkabel over Vestfjorden

Utbedringstiltakene i Lofoten har omfattet en rekke tiltak, blant annet etablering av faste aggregat og batteribanker for nødstrøm ved åtte basestasjoner. I tillegg er det opprettet flere radiolinjeforbindelser som gir reservesamband til basestasjonene.

Fra Røst til Bodø er det lagt en ny fiberkabel som sammen med Lofotkrafts fiberkabel fra Røst via Værøy til Moskenes sikrer reservevei for transmisjon i hele Lofoten. Det er inngått avtaler om drift og vedlikehold av installasjonene med de aktuelle infrastruktureierne.

-------------

(1) I Lofoten er det etablert forsterket ekom i områdene rundt rådhusene i Svolvær, Leknes, Ramberg, Reine, på Værøy og på Røst.

Kontaktperson vedrørende markeringen i Svolvær:
Seniorrådgiver Nkom
Rolf Gordon Roland
Tlf: 90831230
E-post: rolf.gordon.roland@nkom.no