Store variasjoner i kommunal beredskap

FMNO/illustrasjonsbilde
FMNO/illustrasjonsbilde

Kommunene i Nordland jobber godt med kommunal beredskapsplikt, men noen henger etter i dette arbeidet. Det viser en oversikt som Fylkesmannen har laget.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse mot alle kommunene for å kartlegge statusen innen kommunal beredskapsplikt. Fylkesmannen har gjennomgått svarene fra 2018 og sammenstilt disse i ei beredskapstrapp for Nordland, jf. figuren nedenfor.

Formålet med beredskapstrappa er å få en årlig oversikt over status, se utviklingen over tid og motivere den enkelte kommune til forbedringsarbeid. 2018 er det første året der alle kommunene i Nordland har svart på undersøkelsen fra DSB. 

Hver kommune er tildelt poeng ut fra hvor mange av kravene i lov om kommunal beredskapsplikt som er oppfylt i undersøkelsen. Ut fra antall oppnådde poeng er kommunen plassert inn i en av de seks fargelagte søylene.

  • Rødt og oransje: Mange lovkrav er ikke er oppfylt
  • Gult: De aller fleste lovkrav er oppfylt
  • Lysegrønt: Alle minimumskrav i loven er oppfylt
  • Mørkegrønt: Kommunen oppfyller intensjonene /forventningene i loven

Tallene er hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin kommuneundersøkelse 2018.

Positiv utvikling

- Selv om flere kommuner i Nordland har utfordringer, ser vi ei klar positiv utvikling når det gjelder kommunal beredskapsplikt. De aller fleste jobber godt med beredskap og klarer å prioritere ressurser til dette arbeidet. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) begynner å komme på plass, avvik lukkes og det øves mer. Vi ser også at den kommunale ledelsen i langt større grad enn tidligere har kunnskaper og forståelse for kommunens viktige beredskapsrolle. Også samarbeidet over kommunegrensene og opp mot andre beredskapsaktører lokalt og regionalt er i positiv utvikling.  Flere kommuner er også i gang med prosjektarbeid på beredskapsfeltet, blant annet med fokus på oppdateringa av ROS-analyser og beredskapsplanverk, sier fylkesberedskapssjef Karsten Steinvik.

Kommunal beredskapsplikt

Kommunal beredskapsplikt er en lovpålagt oppgave som blant annet innebærer at kommunen skal ha en overordna ROS, en overordna beredskapsplan, en plan for oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen og gjennomføre øvelser. Lov om kommunal beredskapsplikt ble innført i 2010. For Fylkesmannen er det en prioritert oppgave å følge opp dette arbeidet gjennom veiledning, tilsyn og øvelser.