Nytt rundskriv til plan- og bygningsloven om byggverks plassering, høyde og avstand til nabogrense

Det foreligger nå et nytt rundskriv til plan- og bygningslovens bestemmelse om byggverket plassering, høyde og avstand til nabogrense. Rundskrivet H-8/15 erstatter tidligere rundkriv H-18/90 av 1. juli 1990.

Plan- og bygningsloven § 29-4 er en videreføring av plan- og bygningsloven av 1985 § 70. Endringene som ble gjort i forbindelse med ny bestemmelse i 2008-loven var i tråd med langvarig og konsekvent forståelse og praktisering av bestemmelsen. Videre er bestemmelsen presisert slik at den nå tydelig fremgår at krav til minste avstand til nabogrense kan gis i forskrift og at unntaket i § 29-4 tredje ledd bokstav b kun gjelder for frittliggende byggverk.

Lenke til rundskrivet finner du til høyre.