Fylkesmannen opphever Bodø kommunes tilbaketrekking av ferdigattest for Luftfartstilsynet bygg

Fylkesmannen mener ferdigattesten ble gitt på uriktig grunnlag, men ugyldigheten medfører i dette tilfellet ikke at ferdigattesten kan trekkes.

Kommunen trakk 01.07.2016 tilbake ferdigattesten for Luftfartstilsynets bygg fordi det manglet godkjent permanent avkjøring til Jernbaneveien.

Da rammetillatelsen ble gitt 13.11.2009 forelå det rekkefølgebestemmelser om at det skulle være ferdig opparbeidet atkomst fra Jernbaneveien i tråd med reguleringsplan før det kunne gis ferdigattest. Atkomst var ikke ferdig opparbeidet/etablert da ferdigattesten ble gitt. Ferdigattesten var dermed gitt på uriktig grunnlag. Det er likevel Fylkesmannens vurdering at kommunen ikke hadde adgang til å omgjøre ferdigattesten og trekke den.

Se hele Fylkesmannens vedtak i vedlegget.

Fylkesmannen har tidligere opphevet kommunens tilbaketrekking av ferdigattest for NAV-bygget på annet grunnlag. Se lenke til saken.