Fylkesmannen opphever reguleringsplan

Fylkesmannen i Nordland opphever vedtak om områdereguleringsplan i Narvik fordi det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til barn og unges rettigheter i planprosessen.

 

Fylkesmannen i Nordland opphever Narvik kommunes vedtak av områdereguleringsplan for Ankenesleira.

"Barn og unge er ikke tilstrekkelig hørt og gitt anledning til å medvirke. Vi mener også at hensynet til barn ikke er tilstrekkelig fremhevet i kommunens vedtak og saksfremlegg." , sier Fylkesmannen i sitt vedtak.

Bakgrunnen for vedtaket er klager fra flere hold, blant annet Ankenes vel, på kommunens vedtak om å legge til rette for næringsutvikling i form av en større utfylling langs Ankenesstrand. I møte i Plan- og næringskomiteen i Narvik opprettholdt sitt vedtak og klagen ble derfor sendt videre til Fylkesmannen i Nordland. Vedtaket fra Fylkesmannen betyr at kommunen må ta saken opp til ny behandling og sørge for at barn og unge blir hørt i prosessen.

Du kan lese hele vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland i vedlegget til høyre.