Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Fylkesmannen prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


18.03.2020

Midlertidig forskrift om koronaviruset

Regjeringen åpner i ei midlertidig forskrift opp for at kommunene kan gjøre unntak fra søknadsplikten etter plan- og bygningsloven for tidsbestemt bruksendring og midlertidig plassering av byggverk til helse- og omsorgstjenester mv. i sammenheng med utbruddet av koronaviruset. Forskriften skal gi kommunene økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt.

11.06.2019

Nye nasjonale forventninger for regional og kommunal planlegging

Regjeringen har lagt fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

30.03.2017

Fylkesmannen opphever Bodø kommunes tilbaketrekking av ferdigattest for Luftfartstilsynet bygg

Fylkesmannen mener ferdigattesten ble gitt på uriktig grunnlag, men ugyldigheten medfører i dette tilfellet ikke at ferdigattesten kan trekkes.

16.03.2017

Fylkesmannen opphever Bodø kommunes tilbaketrekking av ferdigattest for NAV-bygget

Fylkesmannen mener at kommunen ikke hadde grunnlag for tilbaketrekkingen av ferdigattesten.

13.11.2015

Asylmottak og bosetting

Informasjon om mottak og bosetting av flyktninger og asylsøkere.

07.10.2015

Fylkesmannen opphever reguleringsplan

Fylkesmannen i Nordland opphever vedtak om områdereguleringsplan i Narvik fordi det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til barn og unges rettigheter i planprosessen.  

14.08.2015

Nytt elektronisk e-skjema for pbl-saker

Nå er det nye skjema for elektronisk innsending av klagesaker etter plan- og bygningsloven klart!

03.07.2015

Rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet laget et rundskriv om hvordan plan- og bygningsloven, helselovgivningen og brannlovgivningen skal forstås og praktiseres når privatboliger, hoteller og lignende brukes som asylmottak.

02.07.2015

Nytt rundskriv til plan- og bygningsloven om byggverks plassering, høyde og avstand til nabogrense

Det foreligger nå et nytt rundskriv til plan- og bygningslovens bestemmelse om byggverket plassering, høyde og avstand til nabogrense. Rundskrivet H-8/15 erstatter tidligere rundkriv H-18/90 av 1. juli 1990.

12.12.2013

Positiv opplevelse av sin første plankonferanse

Lisa-Reneè Skulstad (24) var en av 110 påmeldte til plankonferansen. Hun fikk mye nytt og nyttig å ta med tilbake til Grane kommune der hun jobber som arealplanlegger.