Veileder for fastsetting av byggegrense i strandsonen

Fylkeskommunen har gitt ut en veileder som viser hvordan kart, flybilder og lokalkunnskap kan brukes for å finne grensa for lokalisering av nye bygg og anlegg i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag.

Veilederen bygger på den kartleggingen Steigen kommune fikk gjennomført av 100-metersbeltet langs sjøen som grunnlag for utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Den viser hvordan eksisterende inngrep og topografi kan brukes for å fastsette hvor den "funksjonelle strandsonen" går innenfor 100-metersbeltet. Den funksjonelle kantsonen langs vassdrag er vurdert på samme måte som den funksjonelle strandsonen langs sjøen. Som det går fram er den funksjonelle strandsonen 

"den sonen som står i innbyrdes samspill med sjøen både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig"

Veilederen er utviklet gjennom et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og representanter for kommunene Hadsel, Vågan, Brønnøy og Steigen.