Fortsatt innsigelse til Byplan Svolvær

Fylkesmannen i Nordland opprettholder tidligere innsigelse til boligområde ved innfallsporten til Svolværmarka. I tillegg kommer innsigelser til to nye områder fremmet ved andre gangs høring. 

De tidligere innsigelsene fra Fylkesmannen var knyttet til lokalisering av to boligområder ved Litl-Kongsvatnet, Ørnhaugen (B2.20) og Kongsmarka (B2.47). Innsigelsen har blitt fulgt opp ved at området ved Ørnhaugen har blitt redusert i omfang, mens antall boliger i B2.47 er redusert fra 20 til 15.

Selv om konflikten med friluftslivsinteressene nede ved Litl-Kongsvatnet fortsatt er til stede, legger Fylkesmannen til grunn at dette kan avklares ved at område for framtidig bebyggelse avgrenses ved eventuell framtidig regulering av området.

Lokalisering av byggeområde til boligbebyggelse ved innfallsporten til bymarka fremstår som konfliktfylt, både for opplevelsen av marka som friluftsområde og i forhold til gjeldende statlig planretningslinje om samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. En reduksjon i rammen for utbyggin, fra 20 til 15 boliger, medfører ikke at Fylkesmannen ser at det er grunnlag for å frafalle innsigelsen.

Fylkesmannen har i tillegg fremmet innsigelse til følgende forslag, som ble lagt ut ved andre gangs høring av planen:

  • Lokalisering av område til fritids- og turistformål tilknytta Knutmarka Leirskole, angitt som FT2.2. Innsigelsen er fremmet fordi
    • lokaliseringen ytterligere vil begrense områdene som er tilgjengelig for allmenn ferdsel og friluftsliv i en viktig grønnstruktur mellom Stranda stadion og strandsonen mot Nedre Svolværvatnet.
    • det er gode muligheter for utvidelse av turistsenteret nordover og østover fra eksisterende bebyggelse.
  • Lokalisering av utfylling for etablering av næringsmråde ved Kuba på Svinøya.
    • Innsigelsen ble fremmet for å bevare Kuba som ett av få gjenværende friluftsområder med naturlig strandsone nær Svolvær, der opplevelsesverdien forsterkes av lett tilgjengelige minner fra andre verdenskrig. 

Fylkesmannen gir i uttalelsen til kommunen nærmere begrunnelse for innsigelsene og kommentarer og merknader til andre deler av planforslaget