Samordnet uttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel for Steigen

Fylkesmannen fremmer innsigelse ut fra reindriftshensyn og ut fra hensynet til nærmiljø og friluftsliv.

Kommuneplanens arealdel for Steigen gir i hovedsak et godt grunnlag for å forvalte arealressursene i kommunen. Fylkesmannen ser det bl.a. som positivt at det er satt byggegrenser mot sjøen som sikrer friluftsliv og ferdsel i strandsonen. Direktoratet for mineralforvaltning peker på at kommunen har store mineralressurser. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) ser at kommunen har vurdert naturfarer som følge av skred og stormflo / havnivåstigning, og at blant annet dette er ivaretatt på en god måte i planen.

Fylkesmannen savner imidlertid også for Steigen kommune et arealregnskap som viser tilgjengelige tomter i eksisterende byggeområder og eksisterende områder med åpning for spredt bebyggelse (LNF-områder). Uten en slik oversikt er det vanskelig å se behovet for å legge ut nye byggeområder, eller får å åpne for ytterligere spredt bebyggelse til bl.a. boliger og fritidsbebyggelse.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til følgende deler av planen:

  1. Deler av område ved Sund, angitt som LSBNF3_4, med åpning for spredt bebyggelse. Innsigelsen gjelder for de østre delene av området som er i konflikt med flyttei.
  2. Områder i Jensvika sør ved Leirvikbogen som er lagt ut til fritids- og turistformål og småbåthavn (se bildet over). Innsigelsen er fremmet fordi dette området er viktig som nærturområde for befolkningen, og fordi alternative lokaliteter ikke er tilfredsstillende belyst og utredet. Innsigelsen er blant annet forankret i rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging og statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Fylkesmannen peker videre på at småbåthavnene mangler i konsekvensutredningene og at det mangler bestemmelser som medfører at planen foreløpig ikke vil gi det juridiske grunnlaget som er tiltenkt. Det er spesielt en planfaglig mangel at det foreløpig er konflikt mellom områder lagt ut til boligformål ved Vikran (B3_16) og et område som er sikra med statlige midler til friluftsformål (Hellvika friluftsområde). Fylkesmannen legger til grunn at dette er forhold som er rettet når planen blir endelig vedtatt av kommunen.

Innsigelsene medfører at planen ikke kan godkjennes av kommunestyret slik den foreligger.

Se brevet fra Fylkesmannen til kommunen av 30.09.2015 for nærmere begrunnelse for innsigelsene, samt for ytterligere merknader og kommentarer