Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-1 ble Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer.

 

De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sin planlegging etter plan- og bygningsloven i kommende fireårsperiode.

Forventningene er ikke uttømmende for alle oppgaver og hensyn som kommunene og fylkeskommunene skal ivareta gjennom planleggingen etter plan- og bygningsloven, og de må ses i sammenheng med gjeldende regelverk og veiledning.

Dokumentet er vesentlig kortere og har færre og mer prioriterte forventninger enn tilsvarende dokument fra 2011.

Forventningene er knyttet til tre hovedtema:

  1. Gode og effektive planprosesser
  2. Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
  3. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Lenke til dokumentet finner du til høyre på siden.