Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Dønna

Fylkesmannen fremmer innsigelser ut fra hensynet til reindrift, og av hensyn til ivaretakelse av kantsone langs vassdrag og vern av strandsonen langs sjøen

Fylkesmannen fremmer innsigelser til følgende deler av planforslaget:

  1. Områder lagt ut til framtidige områder til fritidsbebyggelse angitt som BFRF4- Rølvåg og BFRF3 – Nebbsundet (se bildet over). Sørlige deler av BFRF4 grenser ned mot vågen og utløpsområdet til Rølvågvassdraget med etablert bestand av sjøørret. Det er viktig at slike utløpsområder og strandsonearealene tilknyttet disse holdes fri for bebyggelse. Fritidsbebyggelse i de foreslåtte arealene (BFRF4 og BFRF3) vil også medføre negative konsekvenser for en passasje øst-vest for reindrifta, i tillegg til negative konsekvenser for viktig beiteland (senvinterland).
  2. BFTF3 – Valbukta (utleiehytter) og BFRF12 – Valen (fritidsbebyggelse) (se bildet nedenfor). Valbukta er viktig for allmennhetens atkomst til Storøya, og det vil være uheldig om man privatiserer og stenger denne atkomsten. Både BFTF3 og BFRF12 vil også medføre negative konsekvenser for reindriftas senvinterland i et stort sammenhengende og forholdsvis inngrepsfritt område.
  3. Fritidsbebyggelse BFRF10- Langholmen (se bildet ovenfor). Store deler av hytteområdet ligger i hundremetersbeltet langs sjø. Området ligger også innenfor et større sammenhengende område uten bebyggelse og infrastruktur, og lokalisering av fritidsboliger her vil ”punktere” et nytt område og forringe landskapsbildet betraktelig. Tiltaket vil også medføre negative konsekvenser for reindriftas senvinterland i et stort sammenhengende inngrepsfritt område. 
  4. BFTF1 – Åkerneset (oppstillingsplass campingvogner) og BFRF6 – Vakkervold (fritidsbebyggelse). Både BFTF1 og BFRF6 vil medføre negative konsekvenser for reindriftas senvinterland i et stort sammenhengende og forholdsvis inngrepsfritt område. Det vil i tillegg være uheldig med fritidsbebyggelse og campingplass så tett innpå reindriftas flyttlei. Lokaliseringen går fram av bildet ovenfor.
  5. Fritids- og turistformål samt fritidsbebyggelse BKBF1 og BKBF2 (se bildet nedenfor).Reindriftas flyttlei går igjennom områdene, og foreslåtte tiltak vil også medføre negative konsekvenser for beiteland under flytting. Flyttleier er ikke lov å stenge i henhold til reindriftslovens § 22.

 

Innsigelsene medfører at kommunen ikke uten videre kan egengodkjenne planen for disse områdene.

Plankartet kan finnes i Nordlandsatlas, ved å hake av for "Kommuneplan høring" under "Kartlag"

Brevet fra Fylkesmannen av 25. september 2015 gir nærmere begrunnelser. Her vil  du også finne øvrige merknader og kommentarer til planforslaget.