Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Beiarn

Planlagte områder til fritidsformål i Øvre Beiarn med innsigelse fra Fylkesmannen
Planlagte områder til fritidsformål i Øvre Beiarn med innsigelse fra Fylkesmannen

Fylkesmannen og NVE hadde til sammen flere innsigelser da kommuneplanens arealdel for Beiarn var på høring i april.

Innsigelsene fra Fylkesmannen er knyttet til følgende forhold (se også bildene ovenfor og nedenfor):

  1. Område båndlagt for regulering til fritids- og turistformål i Øvre Beiarn, angitt som TU-42, av hensyn til områdets landskapsverdi og betydning som friluftsområde, og av
    hensyn til reindrift
  2. Område båndlagt for regulering til fritidsbebyggelse i Øvre Beiarn, angitt som F39, av hensyn til reindrift
  3. Område båndlagt for regulering til fritidsbebyggelse i Tollådal, angitt som F31, av hensyn til reindrift
  4. Område båndlagt for regulering til fritidsbebyggelse ved Osbakk og Fv. 813 på Beiarfjellet, angitt som F37, av hensyn til reindrift 

 

Innsigelsene er i stor grad knyttet til manglende utredninger og begrunnelse. Det er blant annet viktig for reindriftsinteressene at samla konsekvenser er utredet, spesielt der summen av belastning fra menneskelig fritidsaktivitet fra flere områder kan få betydelige konsekvenser.

Innsigelsen fra NVE er knyttet til at kommunen ikke i tilfredsstillende grad har synliggjort potensiell fare for kvikkleireskred, samt at det ikke er stilt krav om geotekniske vurderinger for reguleringsplaner og enkeltsaker under marin grense.

Innsigelsene medfører at planen ikke kan egengodkjennes av kommunen slik den foreligger.